§ 1

Foreningens navn er Hou og Omegns Idrætsforening (HOIF). Hjemsted er Hou by.

§ 2

Foreningens formål er at samle Hou og omegns beboere til idræt, sociale og sundhedsfremmende aktiviteter samt ved tilskud eller udlån at understøtte samme i lokalområdet.

Foreningen har også til formål at fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for foreningens drift og udvikling.

§ 3

Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som aktivt eller passivt medlem.

Man er medlem, når kontingentet er betalt eller man er tilmeldt via foreningens medlemssystem.

Et medlem, der tilsidesætter foreningens love eller regler, kan af bestyrelsen ekskluderes eller idømmes karantæne. Den pågældende kan kræve sin sag forelagt til endelig afgørelse ved førstkommende generalforsamling.

§ 4

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Kontingentets størrelse fastsættes af udvalgene efter budget er godkendt af bestyrelsen.

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel digitalt via sociale medier, via e-mail direkte til foreningens medlemmer, der har oplyst mailadresse samt på foreningens hjemmeside.

Stemmeberettigede er betalende medlemmer over 18 år, samt en af forældrene til aktive medlemmer under 18 år. Udvalgsmedlemmer i de forskellige udvalg og bestyrelsen for HOIF. Kun fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, kan stemme. Ved tvivl om stemmeberettigelse afgør bestyrelsen berettigelsen på stedet. Ingen under 18 år kan indvælges i bestyrelsen.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretninger fra udvalg
  4. Fremlæggelse af regnskab, for det forløbne år, til godkendelse samt budget for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse: Valg af 3 medlemmer på lige årstal og valg af 2 medlemmer på ulige årstal.
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af revisorer
  9. Valg af 1. revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig herefter iflg. punkt 6 med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 7 dage før.

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Den ekstra ordinære generalforsamling skal afholdes snarest og senest 2 måneder efter begæringens fremsættelse og skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

Alle afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed. Ved personvalg skal der være skriftlig afstemning ved flere kandidater.

Ved andre beslutninger finder skriftlig afstemning sted, når en stemmeberettiget person i forsamlingen ønsker det.

§ 6

Foreningens bestyrelse består af 5 personer samt 2 suppleanter.

Valgbare til bestyrelsen er aktive såvel som passive medlemmer, samt forældre til et medlem som er under 18 år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og suppleanter for 1 år. Hvert andet år afgår skiftevis 1 medlem ved ulige årstal og 2 medlemmer ved lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3/5 af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er tilstede.

Indenfor hver idrætsgren/aktivitet nedsættes et udvalg bestående af et passende antal medlemmer. Disse udvalg konstituerer sig selv.

Udvalgene vil inden generalforsamlingen blive indkaldt af bestyrelsen, hvor der skal fremlægges regnskab for det forløbne år og budget for den kommende sæson til godkendelse. Derudover vil udvalgsformændene samlet blive indkaldt til et årligt møde med bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer bør ikke sidde i de sportslige udvalg.

Bestyrelsen udpeger umiddelbart efter generalforsamlingen en kontaktperson til udvalgene.

Bestyrelsen bemyndiges til at tilslutte sig de organisationer, som er nødvendige for foreningens virke.

§ 7

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand – eller i dennes fravær af næstformanden – sammen med et bestyrelsesmedlem. I forbindelse med køb, salg, pantsætning af ejendom, lån eller udlån, tegnes af den samlede bestyrelse.

En person fra bestyrelsen skal have kontokik på foreningens konti.

Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer – valgt for 2 år.

Hvert år afgår skiftevis en revisor. For revisorerne vælges 1 suppleant for 1 år.

§ 8

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling og skal medtages i indkaldelsen. Vedtagelsen kræver mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

Foreningen kan ikke opløses, så længe medlemstallet er over 15.

Foreningens formue kan ikke deles blandt foreningens medlemmer ved opløsning, men skal udleveres til Odder Byråd, således at formuen skal være til disposition for en senere oprettelse af en forening af lignende karakter som ”Hou og Omegns Idrætsforening”.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

Hou d. 29.marts 2022

Bestyrelse: Charlotte Laursen, Anette Hvid, Karin Daugaard, Klavs Hansen og Line Heltoft

Suppl. Line Copland og Anna Marie Christensen