I HOIF ønsker vi at skabe grundlag for et trygt sted at udøve og instruere idræt i. Vi lægger vægt på at have et idrætsmiljø, der bærer præg af tillid og respekt for hinanden. Vi ønsker at alle skal føle sig velkommen, og at man oplever en positiv og ordentlig omgangsform.

Foreningsguiden omfatter alle involverede i afdelinger under HOIF; herunder både udøvere, trænere og ledere på alle niveauer og i alle funktioner.

Foreningsguiden dækker alle situationer i forbindelse med samvær om:

 • Træning og lejre
 • Turneringer og stævner
 • Sociale events/aktiviteter
 • Møder, kurser og foredrag

Vi indhenter børneattester på alle frivillige og ledere, der har længerevarende kontakt med børn og unge under 15 år, og som selv er mindst 15 år.
Hvis en person ikke har en ren børneattest, suspenderes denne person som leder og frivillig

I HOIF tilstræbes det, at kønnene på de ledere der er med på stævner, lejre og ture modsvarer dem man har ansvaret for.

Sociale medier kan være med til at udvikle fællesskaber, men også bidrage til større isolation og ensomhed.
I HOIF tilstræber vi at mødes ansigt til ansigt, så vi i det fysiske møde lærer af hinanden.

Når man melder sig ind i HOIF og HOIF fitness, giver man samtidig tilladelse til, at foreningen kan bruge billeder fra arrangementer, træning, lejr osv. I denne sammenhæng er det vigtigt for os at børn og unge behandles med respekt. Det betyder, at frivillige og ledere udviser særlig omtanke ved brug af billeder og/eller optagelser af børn og unge. Derfor tager vi ikke billeder eller optager video, der udstiller nogen eller på anden måde kan virke stødende og krænkende for såvel deltager, deltagers familie samt frivillige. I HOIF og HOIF fitness er vi opmærksomme på, at digitale billeder og video ofte deles mellem børn og de unge på sociale medier. Vi har som frivillige og ledere i foreningen et medansvar for at tale med børnene og de unge om den sunde og fornuftige brug af billeder og videoer, der deles og bruges.

Ved indmeldelse accepteres at billeder taget i forbindelse med HOIF’s naturlige aktivitetsområde må bringes i og på HOIF’s egne medier (fx. Hjemmeside og sociale medier) samt i forbindelse med artikler bragt i øvrige medier.

I HOIF bliver mobning ikke tolereret. Alle børn og unge skal indgå i fælleskabet og vi taler mobning imod, hvis det opstår. Vi opfatter mobning som en uhensigtsmæssig adfærd, der skyldes mange faktorer i de grupper, børnene indgår i. Vi håndterer mobning i al respekt for alle implicerede parter og hjælper den uhensigtsmæssige adfærd i en bedre retning og inddrager naturligvis børnenes familier, hvis det vurderes påkrævet.

Arrangementer og events i HOIF for børn og unge under 18 er alkoholfrie. Rygning i foreningens faciliteter er ikke tilladt. Euforiserende stoffer tolereres ikke i HOIF regi og vil medføre bortvisning.

Alle har pligt til at kontakte HOIF’s bestyrelse eller udvalg, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer at der er noget galt. Bestyrelse og udvalg har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt på dem. Hvis en frivillig føler at være kommet i en situation, som kan misforstås af andre, er vedkommende velkommen til at kontakte en fra det pågældende udvalg eller bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols, så evt. misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes. Hvis en frivillig, leder, forældre eller andre konstaterer at et barn har været udsat for et seksuelt overgreb/pædofili skal følgende ske:

 • Kontakt et medlem af bestyrelsen.
 • Undlad at tale med andre om sagen, heller ikke det skadede barn eller barnets kammerater.
 • Bestyrelsen vil herefter håndtere hændelsen.

En velfungerende forening fordrer engagerede forældre, som både stillier krav og er villige til at støtte op om foreningen. Støtten gælder både praktiske forhold omkring børnenes træning og aktiviteter derudover, men også støtte i forhold til foreningens kultur. Dette betyder blandt andet, at forældrene til børn i HOIF forventes at:

 • Fremmøde til træning, kamp eller opvisning, hvis dit barn ønsker det.
 • Bak op om arbejdet i foreningen – det bliver værdsat, også af dit barn
 • Du bakker altid op om barnets hold og træner – hvis du er uenig i trænerens indsats, skal du tale med træneren eller et udvalgsmedlem og ikke miskreditere trænerens indsats via barnet.
 • Du respekterer trænerens ønske om hvorvidt forældrene må være til stede eller ej til træningen.
 • Tager kontakt til udvalget ved uoverensstemmelser.
 • Du orienterer træner ved barnets sygdom/fravær – eller hvis der er særlige omstændigheder, træner bør kende til for at forstå en ændret adfærd ift. normalen.
 • Du sikrer at barnet møder til træning, stævner o.l. Holdkammeraterne er ikke ligeglade om dit barn kommer eller ej.
 • Du sørger for at betale kontingentet rettidigt.
 • Du tager dit ansvar med opgaver, som et medlemsskab af HOIF giver (kørsel, tøjvask, opstilling til gymnastikopvisning mm.)
 • Du retter ikke eget barn, andre idrætsudøvere eller dommere under konkurrencer og opvisninger, det er trænerens opgave.
 • Giv opmuntring og ros til alle børn i medgang og modgang i deres aktivitet (ikke kun dit eget) og være med til at skabe en positiv stemning omkring idrætsudøverne.
 • Huske på at udbyttet ikke blot måles på det resultat- og præstationsmæssige, men også på den personlige og sociale udvikling, hvorfor spørgsmål om barnet ”har haft en god træning eller kamp” bør tænkes i et bredere perspektiv.
 • Opfordre dit barn til at benytte foreningens omklædningsfaciliteter.

Privatlivspolitik for Hou & Omegns Idrætsforening

Opdateret d. 1. juni 2019

 

Hou & Omegns Idrætsforenings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Hou & Omegns Idrætsforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Karin Daugaard

Adresse: Skolevænget 6, 8300 Odder

CVR: 25550714

Telefonnr.: 22 76 91 51

Mail: formand@hoif.dk

Website: www.hoif.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 • Oplysninger om ledere og trænere:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
  • Andre oplysninger ifm deltagelse i kurser og beståede livredderprøver.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os
 • Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet.
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

 1. udgave, februar 2018, efterbearbejdet af HOIF 2019.

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en idrætsforening

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening i medfør af persondataforordningen. Idrætsforeninger er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer), jf. Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger, udgivet af DIF og DGI.

Den sidste kolonne skal udfyldes og ajourføres løbende af foreningen.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Hou & Omegns Idrætsforening, Skolegade 65, Hou, 8300 Odder

CVR-nummer: 25550714

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 01-06/2019

1.   Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen? Kontaktoplysninger på navngivne personer. Følgende bestyrelsesmedlemmer:

–        Karin Daugaard

–        Tlf.: 22 76 91 51

–        Mail: formand@hoif.dk

2.   Hvad er formålene med behandlingen? Der skal være en beskrivelse af behandlingsformålene.

Formålet med behandlingerne i foreningen oplistes i overordnende kategorier.

a)   Varetagelse af medlemsforhold og trænere og lederes forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning

b)   Administration af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven samt indberetning ved turneringsadministration til idrætsorganisationer

c)    Indhentelse af børneattester (ansvarlig: Anna Christen, 29474554

d)   Udbetaling af omkostningsgodtgørelse (ansvarlig: kassereren p.t. Birte Gerber 23250213

3.   Hvilke personoplysninger behandler vi? Her bør oplistes de i foreningen behandlede personoplysninger. Almindelige personoplysninger:

a)   Køn

b)   Navn

c)    Mailadresse

d)   Telefon

e)   Adresse

f)    Fødselsdato

Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

a)   CPR-nummer ifm børneattest opbevares kun indtil kvittering fra politet er modtaget.

4.   Hvem behandler vi oplysninger om? De forskellige typer af registrerede personer, hvorom der behandles personoplysninger. Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

a)   Medlemmer

b)   Ledere

c)    Trænere

d)   Livreddere

5.   Hvem videregives oplysningerne til? Oplistning af eventuelle modtagere af foreningens oplysninger, samt hvilke oplysninger der videregives og i hvilke tilfælde.

Hvis oplysninger ikke videregives, angives dette.

a)   Almindelige personoplysninger om medlemmer, ledere og trænere videregives til DGI og specialforbund under DIF, når vi i foreningen har en berettiget interesse heri

b)   Ved indhentelse af børneattester videregives CPR-nummer til politiet. Herudover videregives personoplysninger i form af CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold til DIF og DGI, hvis en børneattest har anmærkninger.

6.   Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen? Der bør være en angivelse af hvilke oplysninger, der skal slettes og hvornår. a)   Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer

i op til 2 år efter tilhørsforholdets ophør. Almindelige personoplysninger om ulønnede ledere og trænere opbevares i op til 1 år efter virket er ophørt. For lønnede ledere og træneres vedkommende opbevarer oplysningerne i op til 5 år efter arbejdets ophør.

b)   Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt.

c)    CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb

d)   Kvitteringen på Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i sit virke

7.   Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen? Her skal så vidt muligt laves en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder en beskrivelse af måden oplysningerne registreres. Vi opbevarer alle personoplysninger i Conventus, som er beskyttet af password, som kun udvalgte administratorer har adgang til.
8.   Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden? Hvordan opdager, rapporterer og undersøger vi brud på persondatasikkerheden? F.eks. ved hackerangreb. Hvordan vurderer vi, hvor alvorligt bruddet er? Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.

Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder.

9.   Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer? Ved erhvervelse af et nyt IT-system eller ved ændringer på det nuværende, tænker vi databeskyttelse med ind. Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:

a)   At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.

b)   At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.

c)    At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

Vores IT-system kan følgende:

a)   Foretage automatisk sletning

b)   Give notifikationer om databehandlingsopgaver (conventus), der skal udføres, herunder om kontrol og ajourføring af data

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

 1. udgave, februar 2018. Bearbejdet af HOIF 2019

HOIF Fitness tager afstand fra enhver brug af doping og finder det etisk forkert at anvende kunstige præstationsfremmende hjælpemidler.
HOIF Ffitness er som medlem af DGI underlagt Danmarks Idræts Forbunds antidopingregler og kontrolregulativ som beskrevet af Anti Doping Danmark.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af DIF, DGI eller specialforbund i henhold til antidopingregulativet.

Enhver overtrædelse af retningslinjerne fra Anti Doping Danmark medfører eksklusion af HOIF Fitness.

Antidopingansvarlig

Bestyrelsen udpeger en antidopingansvarlig. Den antidopingansvarlige er kontaktperson overfor Anti Doping Danmark og ansvarlig for antidopingtiltag i HOIF Fitness. Alle medlemmer og instruktører kan henvende sig til den antidopingsansvarlige, såfremt de har mistanke om dopingbrug hos en eller flere medlemmer af fitnesscentret. Den antidopingsansvarlige sørger for, at der reageres med f. eks. samtale med medlemmet, kontakt til Anti Doping Danmark eller lignende.

Gyldighed

Nærværende antidopingpolitik er fremover gældende for foreningens medlemmer. Ved indmeldelse i HOIF Fitness accepterer medlemmet antidopingpolitikken og at medlemmet til enhver tid vil lade sig dopingteste. Uvillighed mod at tage en dopingtest vil betyde eksklusion fra foreningen jf. reglerne herfor.

Køb og betaling af abonnement aftaler og Kundekonto

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at HOIF er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at HOIF gennemfører én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. HOIF er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af HOIF eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra HOIF´side ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Kundekonto

Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.
For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved HOIF have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.
Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra HOIF trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser.
På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr. 60,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at HOIF er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. 25, som dækker HOIF omkostninger ved transaktionen.
For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

HOIF har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. HOIF indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.hoif.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre HOIF, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil HOIF som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for HOIF gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

HOIF´s fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Hou og Omegns Idrætsforening
Egehovedet 39
8300 Odder
CVR-nr: 25550714
Tlf.: +45 29474554
E-mail: amc39@post11.tele.dk

Beskrivelser af de opgaver der ligger ude i udvalgene


HOIF Velkommen i udvalget